รากฟันเทียม/ใส่ฟัน

การใส่รากฟันโลหะ เพื่อทดแทนรากฟันที่สูญหายไปแล้วครอบด้วยฟันปลอมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้