รักษารากฟัน

รักษาการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน เพื่อคงสภาพฟันไว้แทนการถอนฟัน